Ga naar de inhoud

Privacyverklaring van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk
 
Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheaidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
 
Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen, recepten voor uw medicatie te kunnen sturen naar de apotheek en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).
 
Wat zijn de plichten van de praktijk?
Praktijk dokter Zethoven is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
Welke gegevens verzamelen we van u?
NAW gegevens en gegevens die betrekking hebben op uw ziektegeschiedenis en het beloop ervan voor de tijd dat u in praktijk dokter Zethoven in behandeling bent. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw behandeling op de juiste wijze te doen plaatsvinden. Deze gegevens worden uitsluitend beheerd door dokter Zethoven zelf en met niemand anders gedeeld. Er vindt dus geen enkele uitwisseling van uw gegevens plaats met derden. EĆ©n uitzondering: Er vindt uitwisseling van (uitsluitend) NAW gegevens plaats met de Hahnemann apotheek in Heiloo, wat nu eenmaal vereist en noodzakelijk is bij het aanbieden van een recept en noodzakelijk is voor de correcte afwikkeling en bezorging ervan. Het aanbieden van het recept met daarop de noodzakelijke NAW gegevens vindt plaats via een beveiligde verbinding.
 
Al u gegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor een goede zorgverlening.
 
Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?
U heeft de volgende rechten:
  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
       
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan Praktijk dokter Zethoven.
 
Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?
Praktijk dokter Zethoven heeft uiteraard de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener (in dit geval dr. Zethoven) voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaat slechts een enkele uitzondering: Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.
 
Uitwisseling gegevens
Praktijk dokter Zethoven kan (uitsluitend nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven) indien dat gewenst zou zijn, medicatiegegevens uitwisselen met uw apotheek of indien gewenst met uw huisarts dan wel behandelend medisch specialisten. Daarbij kan het gaan om de medicatie die de arts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieƫn. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie op hun beurt weer rekening mee houden.
 
Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens, dan gaan wij daarover graag met u in gesprek.
Terug naar de inhoud